MIDI Series

MIDI 2012

Warsaw, Poland

MIDI 2013

Warsaw, Poland

MIDI 2014

Warsaw, Poland

MIDI 2015

Warsaw, Poland

MIDI 2016

Gdańsk, Poland

MIDI 2017

Prague, Czech Republic

MIDI 2018

Poznań, Poland

MIDI 2019

Leipzig, Germany

MIDI 2020

Warsaw, Poland

MIDI 2021

Warsaw, Poland

MIDI 2022

Warsaw, Poland

MIDI 2020 Proceedings

MIDI 2021 Proceedings